انتخاب نماینده

محمدحسین فرهنگیعلیرضا منادی سفیدانروح الله متفکر آزادمحمدحسین فرهنگیعلیرضا منادی سفیدانروح الله متفکر آزاد

علیرضا منادی سفیدان

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده مردم شریف تبریز، اسکو، آذرشهر