انتخاب نماینده

محمدحسین فرهنگیعلیرضا منادی سفیدانروح الله متفکر آزادمحمدحسین فرهنگیعلیرضا منادی سفیدانروح الله متفکر آزاد

روح الله متفکر آزاد

عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر