انتخاب نماینده

انور حبیب زاده بوکانیمهدی عیسی زادهجلال محمود زادهانور حبیب زاده بوکانیمهدی عیسی زادهجلال محمود زاده

مهدی عیسی زاده

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم شریف میاندوآب و شاهین دژ و تکاب