انتخاب نماینده

سید غنی نظری خانقاهعلی نیکزاد ثمرینسید کاظم موسویسید غنی نظری خانقاهعلی نیکزاد ثمرینسید کاظم موسوی

سید کاظم موسوی

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم شریف اردبیل، نمین، نیر و سرعین