انتخاب نماینده

مهدی طغیانیعباس مقتدایی خوراسگانیسیدناصر موسوی لارگانیحسینعلی حاجی‌دلیگانیسید جواد ﺳﺎداتی ﻧﮋادسیدصادق طباطبایی‌نژادمهدی طغیانیعباس مقتدایی خوراسگانیسیدناصر موسوی لارگانی

سیدصادق طباطبایی‌نژاد

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و نماینده مردم شریف اردستان