انتخاب نماینده

غلامحسین کرمیعبدالکریم جمیریغلامحسین کرمیعبدالکریم جمیریغلامحسین کرمی

عبدالکریم جمیری

نماینده مردم شریف بوشهر، گناوه و دیلم