انتخاب نماینده

آرا شاوردیانمحمدباقر قالیبافسید محسن دهنویمحسن پیرهادیعزت الله اکبری تالارپشتیمرتضی آقاتهرانیغلامحسین رضوانیمهدی شریفیانروح الله ایزدخواهﺳﻴﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻮیاحمد نادریمجتبی رضاخواهسمیه رفیعیسید احسان خاندوزیسید علی یزدی خواهآرا شاوردیانمحمدباقر قالیبافسید محسن دهنوی

مرتضی آقاتهرانی

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر