انتخاب نماینده

...
ﺳﻴﺪ اﻟﺒﺮز ﺣﺴﻴنی
...
...

ﺳﻴﺪ اﻟﺒﺮز ﺣﺴﻴنی

نماینده مردم شریف خدابنده