انتخاب نماینده

محمدجواد عسگریفریدون عباسی دوانیمحمدرضا رضایی کوچیمحمدجواد عسگریفریدون عباسی دوانیمحمدرضا رضایی کوچی

فریدون عباسی دوانی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم شریف کازرون