انتخاب نماینده

مجتبی ذوالنوریاحمد امیرآبادی فراهانیمجتبی ذوالنوریاحمد امیرآبادی فراهانیمجتبی ذوالنوری

احمد امیرآبادی فراهانی

عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم شریف قم