انتخاب نماینده

...
فاطمه مقصودی
...
...

فاطمه مقصودی

دبیر اول کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و نماینده مردم شریف بروجرد و اشترینان