انتخاب نماینده

احمد جباریمحمد آشوری تازیانیمنصور آرامیاحمد جباریمحمد آشوری تازیانیمنصور آرامی

محمد آشوری تازیانی

نماینده مردم شریف ابوموسی و بندرعباس