انتخاب نماینده

احمد جباریمحمد آشوری تازیانیمنصور آرامیاحمد جباریمحمد آشوری تازیانیمنصور آرامی

منصور آرامی

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم شریف ابوموسی و بندرعباس