انتخاب نماینده

احد آزادیخواهحمیدرضا حاجی باباییاحد آزادیخواهحمیدرضا حاجی باباییاحد آزادیخواه

حمیدرضا حاجی بابایی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم شریف همدان و فامنین