انتخاب نماینده

موسی غضنفرآبادیمحمدرضا پورابراهیمی داروانیموسی غضنفرآبادیمحمدرضا پورابراهیمی داروانیموسی غضنفرآبادی

محمدرضا پورابراهیمی داروانی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم شریف کرمان و راور