انتخاب نماینده

...
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻣﺼﺮی
...
...

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻣﺼﺮی

نماینده مردم شریف کرمانشاه