انتخاب نماینده

...
رحمت الله نوروزی
...
...

رحمت الله نوروزی

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و نماینده مردم شریف علی آباد کتول