انتخاب نماینده

...
محمدصالح جوکار
...
...

محمدصالح جوکار

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نماینده مردم شریف یزد و اشکذر